Varmista yrityksesi tehokas ja täsmällinen palkanlasku ja -maksuprosessi.

Palkanlaskenta yrityksille

Tar­joamme asian­tun­tevat pal­kan­mak­su­pal­velut  mikro- ja pie­ny­ri­tyk­sille toi­mia­lu­eella Hel­sinki, Espoo, Vantaa ja muu Uusimaa sekä tar­vit­taessa koko Suomi.

Voit ulkoistaa meille pelkän pal­kan­las­kennan tai sekä talous- että palk­ka­hal­lintosi. Kans­samme asioi­minen on mut­ka­tonta ja nopeaa, ja voit huo­letta jättää yri­tyksesi pal­kan­las­kennan meidän tehtäväksemme.

Palveleva tilitoimisto rakennusalan yrityksille

Ulkoista yrityksesi palkanlaskenta meille

Miksi palkanlaskenta ja palkanmaksu kannattaa ulkoistaa?

Yri­tyksen pal­kan­las­kenta on moni­syinen pro­sessi, johon liittyy pal­kan­las­kennan ja mak­sa­misen lisäksi paljon muutakin.

Laa­dukas ja vir­heetön pal­kan­las­kenta edel­lyttää muun muassa eri­laisten työ­eh­to­so­pi­musten, sää­dösten ja lakien tun­te­mista sekä tul­kit­se­mista. Siksi fiksuin tapa on ulkoistaa pal­kan­las­kenta alan asiantuntijalle.

Ulkois­ta­malla palk­ka­hal­linnon Finance Focuk­selle säästät omaa aikaasi ja vai­vaasi sekä var­mistat sopi­musten mukaisen, vir­heet­tömän pal­kan­maksun työntekijöillesi.

Mitä palkanmaksupalveluun sisältyy?

Finance Focuk­sella pal­kan­mak­su­pal­velut kat­tavat kaikki palk­ka­hal­linnon osa-alueet; pal­kan­las­kennan ja mak­sa­tuksen, viran­omai­sil­moi­tukset ja palk­ka­las­kelmat sekä palkka-aineiston arkistoinnin.

Teh­tä­vä­nämme on huo­lehtia puo­lestasi lakien ja sopi­musten nou­dat­ta­mi­sesta palk­ko­jen­mak­sussa. Tar­vit­taessa neu­vomme sinua mie­lel­lämme kai­kissa palk­ka­hal­lintoon liit­ty­vissä kysymyksissä.

Luo­tet­tavan sijais­jär­jes­telmän avulla var­mis­tamme, että yri­tyksesi pal­kan­las­kenta hoi­detaan oikein ja ajallaan myös silloin, jos vaki­tuinen pal­kan­las­kijasi esi­mer­kiksi sairastuu.