Palvelut kiinteään kuukausihintaan

Kirjanpito hinta

Valitse hin­nas­tosta itsellesi sopivin kir­jan­pi­to­pa­ketti yri­tyksesi tar­peiden ja koon mukaan.

Kaikki hinnat ovat alv 0%, hin­toihin lisätään arvonlisävero.

Kirjanpito kiinteään kuukausihintaan

Pieni

120 €/​kk

Paketti soveltuu yrit­tä­jille, jotka työl­lis­tävät itse itsensä sekä aloit­ta­ville yrit­tä­jille, jotka ovat rekis­te­röi­mässä yri­tyksen kolmen kuu­kauden sisällä ja joilla on jo valmis liiketoiminta-suunnitelma.

  • Tmi tai Oy
  • Alle 30 tosi­tetta kuukaudessa
  • Lii­ke­vaihto vuo­dessa 0–100 000 €

Paketin sisältö

Perus

290 €/​kk

Paketti soveltuu toi­min­tansa jo vakiin­nut­ta­neille yri­tyk­sille, joiden hen­ki­löstön luku­määrä on alle 10 henkeä.

  • Oy
  • Yli 30 tosi­tetta kuukaudessa
  • Lii­ke­vaihto vuo­dessa 100 000 € - 500 000 €

Paketin sisältö

*Neu­vonnan ajan­kohta sekä käsi­tel­tävät aiheet sovitaan aina etu­käteen tai sovitaan erikseen, mihin men­nessä sel­vi­tämme ja toi­mi­tamme vas­taukset asiakkaan kysymyksiin. 

Maksa Perus-paketin lisäksi +150 €/​kk ja kasvata pakettia seu­raa­villa lisäpalveluilla.

Laaja

alk. 1800–4000 €/​kk*

Paketti soveltuu mik­ro­y­ri­tyk­sille, joiden lii­ke­vaihto on yli 8 000 000 € ja hen­ki­löstön luku­määrä yli 50 henkeä.

Paketin sisältö

**Neu­vonnan ajan­kohta sekä käsi­tel­tävät aiheet sovitaan aina etu­käteen tai sovitaan erikseen, mihin men­nessä sel­vi­tämme ja toi­mi­tamme vas­taukset asiakkaan kysymyksiin. 
*Huo­mioithan, että Laaja-paketin hinnat ovat suuntaa-antavia. Laaja-paketin lopul­linen hinta las­ketaan aina yri­tyksen tar­peiden mukaan. 

Tutustu myös lisäpalveluidemme hinnoitteluun

Tilin­päätös ja veroil­moitus (Pieni-paketin asiakkaille)

270,00 €

Tilin­päätös ja veroil­moitus (Perus-paketin asiakkaille)

420,00 €

Pal­kan­las­kenta + palkkatietoilmoitukset

12,50 €

Laskun teke­minen ja sähköpostitus

4,50 €

Ennak­ko­ve­ro­ha­kemus

20,00 €

Vuosi-ilmoitus osin­goista

20,00 €

Asiak­kuuden aloi­tus­maksu (Ker­ta­maksu vain Laaja-paketin asiak­kaille eli toi­sesta tili­toi­mis­tosta siirtyneille)

150,00 €

Asia­kas­suhteen päättäminen

150,00 €

Yri­tyksen perustaminen

120,00 €

Muut työt tuntihinnoin

50,00 €

Mitä tositteella tarkoitetaan?

Kir­jan­pidon paket­ti­hintaan vai­kuttaa toteu­tu­neiden tosit­teiden määrä. Tosit­teita ovat esi­mer­kiksi kuitti, osto­lasku, myyn­ti­lasku tai muu talou­del­linen tapahtuma, joka vaatii rekis­te­röintiä kirjanpitoon. 

Eikö vaihtoehdoista oikein löytynyt sopivaa pakettia yrityksesi tarpeisiin tai haluatko jutella palvelun sisällöstä tarkemmin? Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä paras paketti tarpeisiisi.