Ketterämpää kirjanpitoa.

Pal­veleva tili­toi­misto raken­nusalan yrityksille 

Tilitoimisto  Finance Focus huolehtii yrityksesi taloushallinnosta, jotta sinä voisit rauhassa keskittyä liiketoimintaasi.

Tar­joamme raken­nusalan pien- ja mik­ro­y­ri­tyk­sille kat­tavat ja täysin säh­köiset kir­jan­pidon pal­velut, tilin­pää­tökset ja pal­kan­las­ken­ta­pal­velut. Laki­sää­teisen kir­jan­pidon lisäksi saat käyt­töösi asian­tun­te­muk­semme ja tukemme yri­tyksesi talouden kehit­tä­mi­sessä, olitpa sitten kokenut konkari tai vasta yrit­tä­jä­tai­pa­leesi alussa.

Pal­ve­lemme asiak­kai­tamme suomen ja venäjän kielellä.

Palveleva tilitoimisto rakennusalan yrityksille

Tarjoamme sinulle

Maksuton neuvonta uusile yrittäjille

01

Maksuton neuvonta uusille yrittäjille

Suun­nit­te­letko raken­nusalan yri­tyksen perus­ta­mista ja tar­vitset apua esi­mer­kiksi start­ti­rahan hake­mi­sessa tai oikean yhtiö­muodon valin­nassa? Tar­joamme mak­sut­toman kon­sul­toinnin uusille asiakkaillemme. 

02

Kirjanpitopalvelut ja tilinpäätös

Etsitkö yri­tyk­sellesi osaavaa ja luo­tet­tavaa tili­toi­mistoa? Me huo­leh­dimme raken­nusalan yri­tyksesi talous­hal­lin­nosta täs­mäl­li­sesti ja tehokkaasti. 
Kirjanpitopalvelut ja tilinpäätös

03

Palkanlaskenta

Ulkoista palk­ka­hal­lintosi vai­vat­to­masti Finance Focuk­selle. Me huo­leh­dimme puo­lestasi koko pal­kan­las­ken­ta­pro­ses­sista alusta loppuun luo­tet­ta­vasti ja ajallaan. 

04

Yrityskonsultointi

Toi­votko tili­toi­mis­toltasi enemmän kuin kir­jan­pitoa? Finance Focus auttaa sinua ennus­tamaan ja suun­nit­te­lemaan talouttasi. Tar­joamme asian­tun­tevaa kon­sul­tointia kai­kissa yri­tyksesi elin­kaaren vai­heissa ja autamme sinua mieltäsi askar­rut­ta­vissa kysymyksissä. 
Mutkaton tilitoimisto

Etsitkö mutkatonta tilitoimistoa, jossa asiointi on helppoa ja mukavaa?

Älä menetä yöuniasi kir­jan­pidon takia – jätä laki­sää­teinen kir­janpito, arvon­li­sä­ve­rotus ja yri­tys­ve­rotus meidän huo­lek­semme. Neu­vomme sel­keästi ja ymmär­ret­tä­västi yri­tyksen talouteen liit­ty­vissä kysy­myk­sissä ja kas­sa­virran suun­nit­te­lussa. Finance Focus on hel­posti lähes­tyttävä tili­toi­misto, jonka asiak­kaana saat aina ystä­väl­listä ja asian­tun­tevaa palvelua. 

Miksi Finance Focus?

Henkilökohtaista palvelua 

Nauti hen­ki­lö­koh­tai­sesta pal­ve­lusta. Finance Focuksen asiak­kaana sinä tunnet kir­jan­pi­täjäsi ja me tun­nemme sinut. 

Rakennusalan asiantuntemusta 

Hyö­dynnä asian­tun­te­muk­semme. Me tun­nemme raken­nusalan talous­hal­linnon kuin omat tas­kumme, joten voit huo­letta jättää yri­tyksesi kir­jan­pidon meille. 

Enemmän kuin kirjanpitoa 

Saavuta talou­del­linen mie­len­rauha. Juok­sevan kir­jan­pidon lisäksi me autamme sinua hyö­dyn­tämään tietoa lii­ke­toi­mintasi kehit­tä­mi­sessä ja tulevan ennakoimisessa. 

Täysin sähköisesti 

Asioi vai­vat­to­mammin. Meillä ei pyö­ri­tellä pape­reita, sillä kaikki asiointi sujuu paljon nopeammin ja vai­vat­to­mammin sähköisesti. 

Maltillisella hinnoittelulla 

Maksa vain siitä, mitä oikeasti tar­vitset. Tar­joamme mikro- ja pie­ny­rit­tä­jille suun­nattuja talous­hal­linnon pal­ve­luita hyvällä hinta-laa­tusuh­teella. Tutustu hin­noit­teluun.