Helposti lähestyttävä rakennusalan tilitoimisto

Tilitoimisto Finance Focus

Finance Focus on täyden pal­velun, nuo­rekas tili­toi­misto, joka on kes­kit­tynyt raken­nusalan talous­hal­linnon tar­peisiin. Hoi­damme alan mikro- ja pie­ny­ri­tysten kir­jan­pidon täs­mäl­li­sesti, luo­tet­ta­vasti ja nykyaikaisesti. 
Palveleva tilitoimisto rakennusalan yrityksille

Ulkoista kirjanpitopalvelut vaivattomasti

Täyden palvelun tilitoimisto ja enemmänkin

Tar­joamme asiak­kail­lemme luo­tet­tavat talous­hal­linnon pal­velut vai­vat­to­masti ja kus­tan­nus­te­hok­kaasti. Kir­jan­pidon ja tilin­pää­töksen lisäksi pidämme huolen, että asiak­kaamme ovat ajan tasalla talous­ti­lan­teestaan ja opas­tamme talouden suun­nit­te­lussa ja ennustamisessa.

Haluamme olla asiak­kail­lemme enem­mänkin kuin pelkkä tili­toi­misto – Toi­mimme avoimena kump­panina, joka tarjoaa selkeää ja hel­posti ymmär­ret­tävää opas­tusta ja ohjausta myös ilman, että asiakkaan tar­vitsee osata sitä kysyä.

Täysin sähköinen kirjanpitotoimisto 

Yllä­pi­dämme osaa­mis­tamme sään­nöl­li­sesti ja seu­raamme tar­kasti alan muut­tuvia lain­sää­däntöjä, jotta pys­tymme tar­joamaan asiak­kail­lemme parasta mah­dol­lista pal­velua ja uusimman tiedon.

Tar­joamme täysin säh­köisen kir­jan­pidon ja päi­vi­tämme jat­ku­vasti asian­tun­te­mus­tamme myös alan auto­ma­ti­saa­tiosta. Uskomme, että pysy­mällä digi­ta­li­saation aal­lon­har­jalla pys­tymme tar­joamaan sinulle yhä parempaa ja luo­tet­ta­vampaa palvelua.

Nadja Toropönina

Nadja Toropönina 

Yrittäjä, kir­jan­pitäjä

Toimin talous­asian­tun­tijana ja kir­jan­pi­täjänä vuonna 2020 perus­te­tussa Finance Focuk­sessa. Juureni talous­hal­linnon alalla ja yrit­täjänä juon­tavat kui­tenkin paljon pidemmälle.

Olen toi­minut moni­puo­li­sissa talous­hal­linnon teh­tä­vissä raken­nusalan yri­tyk­sissä, sekä työn­te­kijänä että osak­kaana, jo yli kym­menen vuoden ajan. Sen ansiosta minulla on erittäin vankka osaa­minen etenkin raken­nusalan talous­hal­linnon erityispiirteistä.

Suh­taudun työhöni vas­tuul­li­sesti ja kun­nian­hi­moi­sesti. Kir­jan­pi­täjänä haluan olla mukana aut­ta­massa yri­tyksiä menes­tymään ja saa­vut­tamaan parhaan mah­dol­lisen hyödyn palveluistani.

Minuun on helppo ottaa yhteyttä ja panostan itsekin aktii­viseen yhtey­den­pitoon ja neuvontaan.

Avoimuus, luo­tet­tavuus ja rehel­lisyys ovat arvoja, joita vaalin kai­kessa, mitä teen.

Pal­velen asiak­kaita suomen ja venäjän kielellä.