Kattavat kirjanpitäjän palvelut

Hyödynnä asiantuntijan tuki talouden   suunnittelussa ja uuden yrityksen perustamisessa

Yrityskonsultointi yrityksille

Odo­tatko tili­toi­mis­toltasi enemmän kuin pelkkää nume­roiden pyö­rit­telyä tai menneen ana­ly­sointia? Haluatko, että asian­tuntija auttaa sinua tul­kit­semaan lukuja ja enna­koimaan tulevaa?

Me tar­joamme asiak­kail­lemme laki­sää­teisen kir­jan­pidon lisäksi myös yri­tys­kon­sul­tointia. Sen tavoit­teena on auttaa sinua ymmär­tämään, mikä on kan­nat­tavaa ja tarjota käy­tän­nön­lä­heisiä vinkkejä ja kon­kreet­tista tietoa lii­ke­toi­minnan aloit­ta­misen ja kehit­tä­misen tueksi.

Yrityskonsultointi yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa

Maksuton neuvonta uusile yrittäjille

Kenelle konsultointi soveltuu? 

Yri­tys­kon­sul­tointi ja -neu­vonta on tar­koi­tettu kai­kille tili­toi­miston asiak­kaille, niin aloit­ta­ville yri­tyk­sille kuin toi­min­tansa vakiin­nut­ta­neille.  Yri­tys­kon­sul­tointi rää­tä­löidään aina yri­tyksen tilanteen ja tar­peiden mukaisesti. 

Maksuton neuvonta aloittaville yrittäjille

Suun­nit­te­letko yri­tyksen perus­ta­mista ja tar­vitset apua esi­mer­kiksi start­ti­rahan hake­mi­sessa tai oikean yhtiö­muodon valinnassa?

Tar­joamme uusille asiak­kail­lemme mak­sut­toman kahden tunnin mit­taisen kon­sul­taation, jonka tavoit­teena on auttaa, ohjeistaa ja neuvoa sinua kai­kissa yri­tyksen perus­ta­miseen liit­ty­vissä eta­peissa, joita lii­ke­toi­minnan käyn­nis­tä­minen edellyttää.

Lisäksi tar­joamme ket­terät kir­jan­pi­to­pal­velut aloit­te­le­ville yrit­tä­jille sopivaan hintaan.

Apua yrityksen perustamiseen

Uuden yri­tyksen perus­ta­minen herättää monen­laisia kysy­myksiä ja siihen liittyy eri­laisia vai­heita, joissa voi olla jär­kevää tur­vautua asian­tun­tijan apuun.

Me olemme tukenasi yrit­tä­jyytesi alussa; autamme sinua valit­semaan oikean yhtiö­muodon, neu­vomme start­ti­rahan hake­mi­sessa ja yri­tyksen perus­ta­mi­sil­moi­tuksen tekemisessä.

Autamme sinua tekemään esi­mer­kiksi rahoitus- ja kan­nat­ta­vuus­las­kelmat, joiden avulla voidaan kar­toittaa kan­nat­tavan toi­minnan edel­lyt­tämät inves­toinnit ja myyntitulot.

Ohjeis­tamme ja autamme sinua yrit­täjän lupa-asioissa ja jär­jes­tämme yri­tyksesi kir­jan­pidon alusta alkaen kuntoon.