Kattavat kirjanpitäjän palvelut

Rakennusalan yrittäjä –Ulkoista kirjanpito sekä tilinpäätös ja tehosta liiketoimintaasi.

Kirjanpitäjä Helsinki, Espoo, Vantaa ja muu Suomi 

Eikö kir­janpito kuulu ydin­osaa­mi­seesi?  Keskity siihen, minkä par­haiten osaat – jätä yri­tyksesi kir­janpito ammat­ti­laisen tehtäväksi.

Tar­joamme kat­tavat kir­jan­pi­täjän pal­velut sekä tilin­pää­tökset raken­nusalan mikro- ja pie­ny­ri­tyk­sille sopi­valla hin­noit­te­lulla.  Toi­mia­lu­ee­namme on etu­päässä Hel­sinki, Espoo, Vantaa ja muu Uusimaa. Täysin säh­köisenä tili­toi­mistona voimme kui­tenkin pal­vella asiak­kai­tamme missä päin Suomea tahansa.

Ulkoista kirjanpitopalvelut vaivattomasti

1. Alkukartoitus 

Ota yhteyttä, niin sovitaan mak­suton alku­kar­toitus joko puhe­li­mitse tai video­yh­teyden väli­tyk­sellä. Käydään yhdessä läpi yri­tyksesi tilan­netta ja kar­toi­tetaan tar­vit­tavat kirjanpitopalvelut. 

2. Tarjous 

Alku­kar­toi­tuksen poh­jalta las­kemme sinulle pitävän tar­jouksen. Tämän jälkeen voit rau­hassa tutustua tar­joukseen ja olla yhtey­dessä, mikäli jokin asia mietityttää. 

3. Käytännön asiat 

Kun olet hyväk­synyt tar­jouksen, käymme vielä yhdessä läpi käy­tännön asiat ja sovimme sinulle hel­poimman tavan toi­mittaa aineistot kir­jan­pi­tä­jällesi. Vaih­toeh­toina ovat kätevä eTasku-sovellus tai perin­tei­sempi säh­kö­posti tai Drive-pilvipalvelu. 

4. Kirjanpito 

Vero­kauden aikana, kun kir­jan­pitosi on valmis, ker­romme sinulle puut­tu­vista tosit­teista. Vero­kauden päät­tyessä (1 kk, 3kk tai 12 kk välein) käsit­te­lemme aineiston ja toi­mi­tamme tar­vit­tavat raportit vero­toi­mistoon. Lähe­tämme sinulle omat kap­pa­leesi rapor­teista, ja lisäksi saat kir­jal­lisen kom­mentin yri­tyksesi tilan­teesta vero­kauden jälkeen. 

5. Tilinpäätös 

Tili­kauden päät­tyessä käymme läpi koko kir­jan­pitosi ja pyy­dämme sinulta tar­vit­taessa puut­tuvat tositteet. Laa­dimme tilin­pää­töksen, josta selviää yri­tyksesi talou­del­linen tulos sekä asema ja toi­mi­tamme sen sinulle allekirjoitettavaksi. 

Juokseva kirjanpito

Juok­sevan kir­jan­pidon teke­minen on yri­tyksen tulojen ja menojen kir­jaa­mista kir­jan­pitoon. Kir­janpito edel­lyttää myös aineis­tojen jär­jes­tel­mäl­listä säi­lyt­tä­mistä. Me voimme huo­lehtia puo­lestasi kai­kista laki­sää­teisen kir­jan­pidon osa-alueista.

Pal­ve­luumme sisältyy

  • Aineiston jär­jestely ja tosit­teiden kirjaus
  • Arvon­li­sä­ve­ro­las­kelma ja arvon­li­sä­ve­roil­moi­tuksen lähetys sekä ALV-raportti
  • Tulos­las­kelma ja tase kerran ALV-kaudessa

Kirjanpidon hinta

Meillä maksat, vain siitä mitä käytät. Juok­sevan kir­jan­pidon ALV-kausit­tainen paket­ti­hinta mää­räytyy yri­tyksesi koon ja toteu­tuneen tosi­te­määrän mukaan. 

Tilinpäätöksen tekeminen

Tilin­pää­töksen sisältö on tarkkaan mää­ri­telty kir­jan­pi­to­laissa ja vai­vat­tomin sekä luo­tet­tavin tapa on laa­di­tuttaa tilin­päätös kirjanpitäjälläsi.

Tili­kauden pää­tyttyä tehdään tilin­päätös, johon sisäl­tyvät tulos­las­kelma, tase ja lii­te­tiedot sekä luettelo kir­jan­pi­doista ja aineis­toista. Las­kelman tar­koi­tuksena on sel­vittää yri­tyksen tulos, velat ja varallisuus.

Sähköinen kirjanpito

Ei enää pape­reiden pyö­rit­telyä tai kuittien keräilyä kir­jan­pi­täjää varten – me tar­joamme sinulle täysin säh­köisen kir­jan­pidon, jossa tosit­teiden käsittely on tur­val­lista, vai­va­tonta ja oikeasti helppoa!

Käy­tös­sämme on digi­taa­linen eTasku-sovellus, jonka avulla voit toi­mittaa kaikki tositteet meille säh­köi­sesti, missä ja milloin vain. Välty kuu­kausit­tai­selta kuittien met­säs­tyk­seltä ja tee työ­päi­vistäsi helpompia.

Rakennusalan pien- ja mikroyrityksille kattavat ja täysin sähköiset kirjanpidon palvelut

Laskutus

Käy­tös­sämme on pil­vi­poh­jainen kir­janpito-ohjelma Briox, jonka avulla myyn­ti­las­kujen teke­minen ja verk­ko­las­kujen vas­taa­not­ta­minen on vai­va­tonta ja nopeaa.

Briox voidaan yhdistää pank­kiisi, jolloin las­kujen mak­sa­minen ja verk­ko­ti­liot­teiden vas­taa­not­ta­minen tapahtuu suoraan sovel­luk­sesta käsin.

Brioxin avulla voit halu­tessasi hoitaa las­ku­tuksen hel­posti myös itse tai jättää myynti- ja osto­las­kujen käsit­telyn kir­jan­pi­täjän teh­tä­väksi. Sinä päätät.

Neuvonta ja tuki

Me haluamme auttaa sinua tehos­tamaan lii­ke­toi­min­taasi ja enna­koimaan tulevaa. Siksi me emme vain tuijota nume­roita vaan muu­tamme ne tiedoksi.

Laki­sää­teisen kir­jan­pidon lisäksi tar­joamme enna­koivaa neu­vontaa ja tukea ymmär­ret­tä­vässä muo­dossa, kai­kissa yri­tyksesi talouteen liit­ty­vissä kysymyksissä.

Tiesitkö, että meille voit ulkoistaa myös yrityksesi palkanlaskennan?